Przewodnik po leasingu maszyn i urządzeń: co przedsiębiorcy powinni wiedzieć

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, przedsiębiorcy stoją przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności oraz innowacyjności swoich firm. Jednym z kluczowych aspektów, który może pomóc w realizacji tych celów, jest efektywne zarządzanie zasobami, w tym sprzętem i maszynami. W tym kontekście, leasing maszyn i urządzeń staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem, oferującym szereg korzyści.

Leasing, jako alternatywa dla zakupu, pozwala firmom na wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu bez konieczności ponoszenia znaczących wydatków inwestycyjnych. Jest to szczególnie ważne w branżach, gdzie technologia szybko się zmienia, jak produkcja, budownictwo czy medycyna. Dzięki leasingowi, przedsiębiorstwa mogą elastycznie reagować na zmiany na rynku, dostosowując swoje wyposażenie do aktualnych potrzeb, bez obciążania bilansu wysokimi kosztami amortyzacji.

Korzyści z leasingu są wielowymiarowe. Po pierwsze, umożliwia on przedsiębiorcom uzyskanie dostępu do zaawansowanych maszyn i urządzeń bez konieczności ich pełnego finansowania. To z kolei przekłada się na lepsze zarządzanie płynnością finansową oraz możliwość przeznaczenia środków na inne istotne inwestycje czy działania operacyjne. Po drugie, leasing maszyn oferuje korzyści podatkowe, ponieważ płatności leasingowe często można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, co redukuje podstawę opodatkowania. Po trzecie, umowy leasingowe zazwyczaj są elastyczne i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa, co pozwala na optymalizację zarządzania zasobami.

Wprowadzenie leasingu maszyn i urządzeń do strategii operacyjnej firmy jest decyzją, która może znacząco wpłynąć na jej rozwój i sukces. W dalszej części artykułu przyjrzymy się szczegółowo różnym aspektom leasingu, aby przedsiębiorcy mogli w pełni zrozumieć jego potencjał i podejmować świadome decyzje biznesowe.

Podstawy Leasingu

Definicja Leasingu Maszyn i Urządzeń

Leasing maszyn i urządzeń to umowa, w ramach której przedsiębiorca (leasingobiorca) otrzymuje prawo do korzystania ze sprzętu należącego do innego podmiotu (leasingodawcy) w zamian za regularne płatności. Taki model umożliwia wykorzystywanie zaawansowanego sprzętu bez potrzeby jego pełnego zakupu, oferując firmom elastyczność i oszczędności kapitałowe.

Różnice między Leasingiem Operacyjnym a Finansowym

Istnieją dwie główne formy leasingu: operacyjny i finansowy, które różnią się pod względem struktury i skutków księgowo-podatkowych.

 1. Leasing Operacyjny: Jest to forma wynajmu długoterminowego. Leasingodawca pozostaje właścicielem sprzętu, a płatności leasingowe są traktowane jako koszty operacyjne firmy. Ten typ leasingu jest idealny dla sprzętu, który szybko traci na wartości lub wymaga częstej aktualizacji. Na koniec okresu leasingu, przedsiębiorca może zwrócić sprzęt, przedłużyć umowę lub, w niektórych przypadkach, wykupić urządzenie.
 2. Leasing Finansowy: Przypomina on bardziej klasyczny zakup na raty. Tutaj leasingobiorca zazwyczaj zobowiązany jest do wykupu sprzętu na koniec okresu leasingu. Płatności są często traktowane jako spłata kapitału i odsetek, a sprzęt może być ujęty w bilansie jako aktywo firmy. Leasing finansowy jest bardziej odpowiedni dla sprzętu, który ma długą żywotność i nie traci szybko na wartości.

Podstawowe Warunki i Wymagania Leasingu

Podpisując umowę leasingową, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki i zobowiązania. Najważniejsze z nich to:

 • Okres Leasingu: Jest to czas, na jaki umowa jest zawarta. Może ona trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od rodzaju sprzętu i potrzeb firmy.
 • Raty Leasingowe: Regularne płatności, które muszą być dokonywane przez leasingobiorcę. Ich wysokość zależy od wartości sprzętu, okresu leasingu oraz polityki leasingodawcy.
 • Warunki Użytkowania: Leasingodawca może określić sposób, w jaki sprzęt ma być użytkowany, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie i utrzymanie wartości.
 • Opcje na Koniec Leasingu: Możliwości, jakie leasingobiorca ma po zakończeniu umowy – np. wykup sprzętu, przedłużenie umowy, lub jej zakończenie.

Zrozumienie tych podstawowych elementów leasingu jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji biznesowych i efektywnego wykorzystania tej formy finansowania w ramach działalności przedsiębiorstwa.

Korzyści z Leasingu

Obniżenie Kosztów Początkowych

Leasing maszyn i urządzeń pozwala znacznie obniżyć koszty początkowe, które są związane z zakupem nowego sprzętu. W przypadku leasingu, przedsiębiorstwa unikają jednorazowego, dużego wydatku, zastępując go przewidywalnymi, mniejszymi płatnościami rozłożonymi w czasie. To sprawia, że nawet drogie, wysokiej klasy maszyny stają się dostępne bez konieczności zaciągania kredytów czy wykorzystywania znaczącej części kapitału obrotowego.

Podatkowe Aspekty Leasingu

Leasing oferuje również korzyści podatkowe. W wielu jurysdykcjach płatności leasingowe mogą być odliczane od podstawy opodatkowania jako koszty uzyskania przychodu. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe. Wartość tej korzyści zależy od lokalnych przepisów podatkowych oraz szczegółów umowy leasingowej, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy konsultowali te kwestie z doradcami podatkowymi.

Elastyczność i Dostosowanie do Potrzeb Firmy

Leasing zapewnia wysoki stopień elastyczności, umożliwiając firmom dostosowanie umów do swoich aktualnych potrzeb i możliwości finansowych. Dzięki różnym opcjom leasingowym, przedsiębiorstwa mogą wybrać najodpowiedniejsze warunki, takie jak długość umowy, wysokość rat oraz opcje na jej zakończenie. Ta elastyczność jest szczególnie cenna w przypadku zmieniających się wymagań rynkowych lub szybkiego rozwoju firmy.

Utrzymanie Aktualności Technologicznej

W branżach, gdzie technologia szybko się rozwija, leasing umożliwia przedsiębiorcom utrzymanie aktualności technologicznej bez konieczności ciągłego inwestowania w nowy sprzęt. Po zakończeniu umowy leasingowej, firmy mają możliwość wymiany używanego sprzętu na nowszy model, co pozwala na utrzymanie konkurencyjności i efektywności operacyjnej. Jest to szczególnie ważne w sektorach takich jak IT, produkcja, czy medycyna, gdzie postęp technologiczny jest szczególnie dynamiczny.

Podsumowując, korzyści wynikające z leasingu maszyn i urządzeń obejmują nie tylko aspekty finansowe, ale również operacyjne i strategiczne. Dzięki temu leasing stanowi atrakcyjną opcję dla przedsiębiorstw poszukujących efektywnych rozwiązań w zakresie zarządzania sprzętem i technologią.

Jak Wybrać Odpowiednią Ofertę Leasingową

Analiza Potrzeb Biznesowych

Pierwszym krokiem w wyborze odpowiedniej oferty leasingowej jest dokładna analiza potrzeb biznesowych firmy. Przedsiębiorstwa powinny zidentyfikować, jakiego rodzaju maszyny lub urządzenia są niezbędne do realizacji ich celów operacyjnych i strategicznych. Ważne jest także zrozumienie, jak długo sprzęt będzie potrzebny, jakie będą szacunkowe koszty jego użytkowania oraz jakie znaczenie ma dla firmy posiadanie najnowszej technologii. Ta analiza pozwoli na wybranie opcji leasingowej, która najlepiej odpowiada rzeczywistym potrzebom i celom biznesowym.

Porównanie Ofert Różnych Dostawców

Następnie, przedsiębiorcy powinni przeprowadzić porównanie ofert od różnych dostawców leasingowych. Ważne jest, aby nie kierować się wyłącznie ceną, ale także uwzględnić takie aspekty jak warunki umowy, reputacja dostawcy, jakość obsługi klienta, a także dodatkowe usługi, jak wsparcie techniczne czy możliwość wymiany urządzenia na nowsze. Porównanie ofert pozwala na znalezienie najbardziej korzystnego rozwiązania z perspektywy finansowej i operacyjnej.

Zrozumienie Umowy Leasingowej i Jej Kluczowych Elementów

Zrozumienie umowy leasingowej i jej kluczowych elementów jest niezbędne, aby uniknąć nieporozumień i potencjalnych problemów w przyszłości. Przedsiębiorcy powinni szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, w tym z wysokością rat, okresem leasingu, opcjami na jego zakończenie, warunkami użytkowania sprzętu oraz procedurami w przypadku awarii lub uszkodzeń. Wskazane jest, aby przed podpisaniem umowy skonsultować jej treść z prawnikiem lub doradcą biznesowym.

Negocjacje Warunków i Opcji Wykupu

Ostatnim etapem jest negocjowanie warunków umowy oraz opcji wykupu. Przedsiębiorcy mogą próbować wynegocjować korzystniejsze warunki, takie jak niższe raty, elastyczniejsze opcje na koniec umowy leasingowej lub lepsze warunki serwisowe. W przypadku leasingu finansowego ważne jest również negocjowanie warunków wykupu sprzętu po zakończeniu okresu leasingu. Dobrze przeprowadzone negocjacje mogą przynieść znaczące korzyści i przyczynić się do lepszego dopasowania umowy leasingowej do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

Dokonując wyboru odpowiedniej oferty leasingowej, przedsiębiorcy powinni kierować się nie tylko kosztami, ale również wartością dodaną, jaką dana umowa może przynieść ich biznesowi. Staranne rozważenie wszystkich aspektów pozwoli na maksymalizację korzyści płynących z leasingu.

Proces Aplikacji i Akceptacji

Jak Przygotować Się do Procesu Aplikacji

Przygotowanie do procesu aplikacji o leasing jest kluczowym krokiem, który wymaga zgromadzenia odpowiednich informacji i dokumentów. Przedsiębiorstwa powinny dokładnie ocenić swoją sytuację finansową, aby upewnić się, że będą w stanie sprostać regularnym płatnościom leasingowym. Warto również mieć jasno określony plan dotyczący wykorzystania leasingowanego sprzętu oraz jego wpływu na działalność firmy. Przygotowanie solidnego biznesplanu oraz dokładne oszacowanie korzyści, jakie leasing przyniesie przedsiębiorstwu, mogą znacząco zwiększyć szanse na akceptację aplikacji.

Dokumenty Wymagane przez Leasingodawców

Leasingodawcy zwykle wymagają serii dokumentów, które pozwalają ocenić zdolność kredytową przedsiębiorstwa oraz jego stabilność finansową. Do standardowych dokumentów należą:

 • Bilanse finansowe i rachunki zysków i strat: Zapewniają one leasingodawcom wgląd w sytuację finansową firmy.
 • Rejestracja działalności i dokumenty prawne firmy: Potwierdzają one legalność i status prawny przedsiębiorstwa.
 • Plan biznesowy: Wskazuje, jak leasingowany sprzęt będzie wykorzystywany w celach biznesowych.
 • Historia kredytowa firmy: Informacje o poprzednich i obecnych zobowiązaniach finansowych firmy.
 • Oświadczenie o zdolności finansowej: Dokument potwierdzający, że firma jest w stanie sprostać zobowiązaniom wynikającym z umowy leasingowej.

Proces Oceny i Akceptacji

Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, aplikacja jest przekazywana do leasingodawcy do oceny. W tym etapie, leasingodawca analizuje zdolność kredytową przedsiębiorstwa, jego historię finansową oraz ogólną kondycję biznesową. Może to obejmować analizę płynności finansowej, rentowności oraz stabilności operacyjnej firmy.

Proces akceptacji może różnić się w zależności od leasingodawcy i rodzaju leasingowanego sprzętu. W niektórych przypadkach może być wymagana dodatkowa ocena, taka jak wizytacja firmy czy dodatkowe rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstwa. Po pozytywnej ocenie aplikacji i zaakceptowaniu warunków umowy przez obie strony, umowa leasingowa zostaje podpisana, umożliwiając firmie rozpoczęcie korzystania z leasingowanego sprzętu.

Staranne przygotowanie do procesu aplikacji oraz dostarczenie pełnej i rzetelnej dokumentacji to klucz do skutecznego uzyskania leasingu, który wspiera cele i potrzeby biznesowe firmy.

Zarządzanie Umową Leasingową

Monitorowanie i Zarządzanie Płatnościami

Efektywne zarządzanie umową leasingową zaczyna się od terminowego i właściwego monitorowania płatności leasingowych. Przedsiębiorstwa powinny ustanowić systemy kontrolne, które zapewniają, że wszystkie płatności są dokonywane na czas i zgodnie z warunkami umowy. Może to obejmować ustawienie automatycznych przypomnień czy dedykowanych kont bankowych przeznaczonych wyłącznie na płatności leasingowe. Regularne monitorowanie płatności pomaga uniknąć opóźnień i potencjalnych kar, a także utrzymuje dobrą relację z leasingodawcą.

Opcje na Koniec Okresu Leasingu

Na koniec okresu leasingu, przedsiębiorcy stają przed decyzją dotyczącą dalszego postępowania z leasingowanym sprzętem. Dostępne opcje zazwyczaj obejmują:

 1. Zwrot Sprzętu: Jeśli przedsiębiorstwo nie potrzebuje już maszyny lub urządzenia, może je zwyczajnie zwrócić leasingodawcy.
 2. Przedłużenie Umowy Leasingowej: W wielu przypadkach istnieje możliwość przedłużenia umowy leasingowej, co może być atrakcyjne, gdy sprzęt nadal spełnia wymagania firmy.
 3. Wykup Sprzętu: W przypadku leasingu finansowego lub gdy umowa leasingu operacyjnego to umożliwia, przedsiębiorstwo może zdecydować się na wykup sprzętu po zakończeniu umowy.

Decyzja powinna być podjęta po uwzględnieniu aktualnych potrzeb biznesowych, kondycji technicznej sprzętu oraz warunków rynkowych.

Przedłużenie Umowy Leasingowej

Przedłużenie umowy leasingowej jest często korzystnym wyborem, gdy sprzęt nadal jest użyteczny, ale jego zakup nie jest uzasadniony z biznesowego punktu widzenia. Przed podjęciem decyzji o przedłużeniu, warto przeprowadzić analizę kosztów i korzyści takiego działania. Należy również negocjować warunki przedłużenia umowy, aby upewnić się, że są one korzystne i adekwatne do zmieniających się potrzeb firmy.

Zarządzanie umową leasingową wymaga stałego nadzoru i świadomych decyzji, aby maksymalizować korzyści z leasingu, jednocześnie minimalizując potencjalne ryzyka i koszty. Regularna ocena i adaptacja do zmieniających się warunków biznesowych i rynkowych jest kluczowa dla efektywnego wykorzystania leasingu w strategii rozwoju firmy.

Potencjalne Pułapki i Jak Ich Unikać

Ukryte Opłaty i Koszty

Jednym z najważniejszych aspektów, na które przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę przy zawieraniu umowy leasingowej, są ukryte opłaty i koszty. Często zdarza się, że oprócz podstawowych rat leasingowych, umowa może zawierać dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za rozpoczęcie leasingu, koszty serwisowe czy opłaty za przekroczenie ustalonych limitów użytkowania. Aby uniknąć niespodzianek, ważne jest dokładne przeczytanie i zrozumienie wszystkich punktów umowy, a także zapytanie leasingodawcy o wszelkie możliwe dodatkowe koszty. Transparentność i pełne zrozumienie warunków finansowych umowy są kluczowe dla uniknięcia ukrytych opłat.

Ograniczenia Dotyczące Użytkowania Sprzętu

Leasingowe umowy często zawierają klauzule dotyczące sposobu i zakresu użytkowania leasingowanego sprzętu. Obejmują one na przykład ograniczenia dotyczące liczby godzin pracy maszyny, warunków, w jakich może być ona używana, czy regularności serwisowania. Niedotrzymanie tych warunków może prowadzić do dodatkowych opłat lub nawet kar. Przedsiębiorcy powinni dokładnie zrozumieć te ograniczenia i upewnić się, że są one zgodne z planowanym wykorzystaniem sprzętu w ich działalności.

Konsekwencje Niedotrzymywania Warunków Umowy

Niedotrzymanie warunków umowy leasingowej może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. Może to obejmować nałożenie kar, przyspieszenie płatności, a nawet postępowanie sądowe. Przedsiębiorstwa muszą być świadome wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym terminów płatności, warunków użytkowania sprzętu, i wymogów związanych z ubezpieczeniem czy serwisowaniem. Regularne przeglądy umowy i monitorowanie zgodności z jej warunkami są niezbędne do uniknięcia negatywnych konsekwencji.

Ostatecznie, unikanie potencjalnych pułapek w leasingu wymaga staranności, uważnego czytania i rozumienia umowy, a także otwartej komunikacji z leasingodawcą. Przedsiębiorcy powinni również regularnie oceniać, czy warunki umowy nadal odpowiadają ich aktualnym potrzebom biznesowym i dokonywać niezbędnych dostosowań.

Przykłady Udanego Wykorzystania Leasingu w Różnych Branżach

 1. Leasing sprzętu budowlanego w branży budowlanej
  • Przypadek: Firma budowlana zdecydowała się na leasing ciężkiego sprzętu, takiego jak koparki i dźwigi, zamiast ich zakupu.
  • Korzyści: Zmniejszenie początkowych wydatków kapitałowych, elastyczność w zmianie sprzętu zgodnie z bieżącymi projektami, uniknięcie kosztów związanych z utrzymaniem i przechowywaniem sprzętu.
  • Wyzwania: Zarządzanie i monitorowanie warunków umowy dotyczących użytkowania sprzętu w trudnych warunkach budowy.
 2. Leasing sprzętu IT w sektorze technologicznym
  • Przypadek: Startup technologiczny zdecydował się na leasing komputerów, serwerów i innego sprzętu IT.
  • Korzyści: Utrzymanie aktualności technologicznej, redukcja kosztów związanych z szybkim przestarzaniem sprzętu, elastyczność w skalowaniu infrastruktury IT w miarę wzrostu firmy.
  • Wyzwania: Zapewnienie bezpieczeństwa danych i właściwe zarządzanie sprzętem w kontekście częstych aktualizacji.
 3. Leasing maszyn produkcyjnych w przemyśle
  • Przypadek: Producent wyrobów metalowych wybrał leasing maszyn produkcyjnych, w tym pras i tokarek CNC.
  • Korzyści: Możliwość korzystania z zaawansowanych technologicznie maszyn bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji, elastyczność w dostosowywaniu parku maszynowego do zmieniających się zamówień.
  • Wyzwania: Wymóg regularnego serwisowania maszyn i przestrzeganie surowych warunków umowy dotyczących ich eksploatacji.

Analiza Korzyści i Wyzwań

Studia przypadków pokazują, że leasing oferuje szereg korzyści, w tym redukcję kosztów początkowych, elastyczność, oraz możliwość utrzymania aktualności technologicznej sprzętu. Jednakże, każda branża ma swoje unikalne wyzwania związane z leasingiem. W budownictwie kluczowe jest zarządzanie sprzętem w zmieniających się warunkach pracy, w technologii konieczne jest zabezpieczenie danych i zarządzanie ciągłą aktualizacją sprzętu, a w produkcji ważne jest zapewnienie ciągłości pracy maszyn i przestrzeganie warunków umowy leasingowej.

Te studia przypadków pokazują, jak różne branże mogą wykorzystać leasing do osiągnięcia swoich celów biznesowych, podkreślając jednocześnie znaczenie odpowiedniego zarządzania umową leasingową i dostosowania warunków do specyficznych wymagań danego sektora.

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

Czy leasing jest lepszy niż kredyt na zakup maszyn?

Wybór między leasingiem a kredytem na zakup maszyn zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Leasing zwykle wymaga mniejszych płatności początkowych i może oferować korzyści podatkowe, ale nie prowadzi do nabycia własności sprzętu (chyba że wybrana jest opcja wykupu na koniec umowy). Z kolei kredyt na zakup maszyn pozwala na nabycie własności sprzętu od razu, ale wymaga większych wydatków początkowych i może wpływać na zdolność kredytową firmy. Decyzja powinna być podjęta po dokładnej analizie obu opcji i ich wpływu na płynność finansową, podatkową sytuację firmy oraz potrzeby operacyjne.

Jakie są główne różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym?

Główną różnicą między leasingiem operacyjnym a finansowym jest to, kto staje się właścicielem sprzętu po zakończeniu umowy leasingowej. W leasingu operacyjnym, sprzęt zazwyczaj pozostaje własnością leasingodawcy, a umowa jest bardziej podobna do wynajmu. Płatności leasingowe są często niższe i mogą być uznane za koszt operacyjny. Natomiast w leasingu finansowym, leasingobiorca zwykle przejmuje własność sprzętu na koniec umowy, a płatności są traktowane jak spłata kredytu. Leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty i może być korzystny dla przedsiębiorstw, które planują długoterminowe wykorzystanie sprzętu.

Czy można negocjować warunki umowy leasingowej?

Tak, warunki umowy leasingowej często mogą być przedmiotem negocjacji. Przedsiębiorcy mogą negocjować różne aspekty umowy, takie jak wysokość rat, okres leasingu, opcje wykupu na koniec umowy, a także warunki dotyczące serwisowania i ubezpieczenia sprzętu. Ważne jest, aby przed rozpoczęciem negocjacji dokładnie zrozumieć własne potrzeby biznesowe i możliwości finansowe, co pozwoli na skuteczniejsze negocjacje i osiągnięcie korzystnych warunków.

Jakie są potencjalne ryzyka związane z leasingiem maszyn i urządzeń?

Potencjalne ryzyka związane z leasingiem maszyn i urządzeń obejmują ukryte opłaty, ograniczenia dotyczące użytkowania sprzętu, a także konsekwencje niedotrzymywania warunków umowy. Istnieje ryzyko, że koszty całkowite leasingu mogą być wyższe niż zakup sprzętu, szczególnie jeśli umowa zawiera ukryte opłaty. Ograniczenia w umowie mogą również wpłynąć na elastyczność i efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Ponadto, niewywiązanie się z warunków umowy może prowadzić do kar finansowych i utraty sprzętu. Dlatego ważne jest dokładne zrozumienie warunków umowy i regularne monitorowanie zobowiązań leasingowych.

Leasing samochodów dla firm – co to jest i jakie są jego zalety?

Leasing samochodów dla firm to forma finansowania zakupu pojazdów, która polega na tym, że firma leasingowa udostępnia firmie klienta samochód na określony czas i warunki w zamian za opłacanie regularnych rat leasingowych. Firma klienta nie staje się właścicielem samochodu, ale ma prawo do korzystania z niego w ramach umowy leasingowej.

Jakie są zalety leasingowania pojazdów

Leasing samochodów dla firm ma wiele zalet, które mogą być atrakcyjne dla przedsiębiorców. Oto niektóre z nich:

 • Leasing samochodów dla firm pozwala na uniknięcie dużego wydatku początkowego, który wiązałby się z zakupem samochodu. Firma klienta płaci tylko za użytkowanie samochodu, a nie za jego wartość.
 • Leasing samochodów dla firm umożliwia dostęp do nowych i nowoczesnych pojazdów, które mogą poprawić wizerunek firmy i zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracowników. Firma leasingowa zajmuje się serwisowaniem i ubezpieczaniem samochodu, co zmniejsza koszty i obowiązki firmy klienta.
 • Leasing środków transportu dla firm jest korzystny podatkowo, ponieważ rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu i obniża podstawę opodatkowania firmy klienta. Ponadto firma klienta może odliczyć VAT od rat leasingowych, jeśli samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych lub w określonym procencie, jeśli jest używany także prywatnie.
 • Leasing aut dla firm daje elastyczność i możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji firmy klienta. Firma klienta może wybrać markę, model, kolor, wyposażenie i okres trwania umowy leasingowej. Po zakończeniu umowy firma klienta może zwrócić samochód do firmy leasingowej, wymienić go na nowy lub wykupić go na własność.
 • Leasing pojazdów dla firm to więc ciekawa opcja finansowania zakupu pojazdów, która może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o leasingu samochodów dla firm, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Czy każda firma może skorzystać z leasingu samochodowego?

Nie każda firma może skorzystać z leasingu samochodowego. Firma leasingowa może nałożyć pewne warunki i ograniczenia na firmę klienta, takie jak:

 • wiek firmy – niektóre firmy leasingowe wymagają, aby firma klienta działała na rynku co najmniej kilka miesięcy lub lat, aby udowodnić swoją wiarygodność i zdolność do spłaty rat leasingowych
 • historia kredytowa – firma leasingowa może sprawdzić bazę BIK lub KRD, aby ocenić ryzyko niewypłacalności lub zadłużenia firmy klienta
 • rodzaj działalności – niektóre firmy leasingowe mogą odmówić leasingu samochodowego dla firm z branży o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności, np. gastronomii, turystyki czy budownictwa
 • wysokość opłaty wstępnej – firma leasingowa może wymagać od firmy klienta wpłaty określonego procentu wartości samochodu jako opłaty wstępnej, która obniża wysokość rat leasingowych i zmniejsza ryzyko dla firmy leasingowej
 • okres trwania umowy – firma leasingowa może ustalić minimalny i maksymalny okres trwania umowy leasingowej, np. od 12 do 60 miesięcy, w zależności od wieku i stanu technicznego samochodu

Leasing powiązany z drogimi maszynami

Wielu przedsiębiorców doskonale wie o tym, że pewne typy maszyn są wybitnie drogimi. Jednym słowem nawet taki kombajn zakupiony przez rolnika to inwestycja, która będzie zwracać się nie tylko latami, ale nawet dekadami. Podobnie jest jeśli chodzi o maszyny mieszające beton w fabrykach betonu. Takowe to też znaczny koszt i właśnie dlatego przedsiębiorcy biorą na te sprzęty kredyt lub biorą je w leasing, w zależności od tego która opcja jest w danym czasie dla nich atrakcyjniejszą finansowo. Chyba każdy wolałby kupić tego typu maszyną z przychodów firmy, ale jeśli przychody są nie wystarczającymi, a w konkretną maszynę trzeba zainwestować szybko, czyli w czasie krótszym niż krótszym niż dwa miesiące. Właśnie wtedy trzeba zastanowić się nad kredytem lub nad leasingiem.

Czy leasing w przypadku drogiej maszyny się opłaca?

Nie można jednoznacznie stwierdzić tego, czy leasing w przypadku dość drogiej maszyny przemysłowej jest opcją lepszą, bo rynek związany z kredytami i z umowami leasingowymi zmienia się co jakieś kilka miesięcy lub w niektórych przypadkach z dnia na dzień. Dlatego warto przeanalizować rynek związany z umowami leasingowymi nawet dzień przed podpisaniem danej umowy, bo może nagle dany przedsiębiorca znajdzie ciekawszą ofertę. Taki stan rzeczy wpływa na to, że przedsiębiorcy bardzo często analizują rynek związany z umowami leasingowymi, bo chcą być pewnymi tego, że w danej chwili przyglądają się tej najciekawszej z ofert, jeśli chodzi o koszt. Leasing klasyczny może być korzystniejszym, bo w jego przypadku przedsiębiorca ma umowę na czas określony i płaci za okres, w którym zamierza użytkować daną dość drogą maszynę. Ten okres można wydłużyć pisząc aneks do tej konkretnej umowy po jakimś czasie, a w przypadku kredytu osoba zainteresowana musi płacić raty za daną maszynę aż do chwili, w której zostanie spłacona. Ta kluczowa różnica wpływa na decyzje wielu przedsiębiorców, choć w każdym przypadku jest to ryzyko.

Czy umowy leasingowe to nieograniczona ilość opcji?

Doświadczony przedsiębiorca raczej nie powinien spodziewać się tego, że podpisze umowę na miesiąc w przypadku maszyny wartej tyle co typowy jedno-rodzinny dom. W tego typu przypadkach ten minimalny termin to blisko dwa lata lub trzy. Jednym słowem podmioty zajmujące się zawieraniem umów leasingowych nie są zainteresowane krótkimi terminami, bo takowe to zazwyczaj niewielki zarobek. Dlatego te przykładowe oferty są unormowane co do miesięcznego kosztu i terminów, a terminu choćby o miesiąc krótszego od tego co przewiduje oferta nie da się wywalczyć, chyba że umowę leasingową podpisuje się z osobą prywatną. Wtedy można niemal w dowolny sposób negocjować kwoty i terminy, bo osoba prywatna to nie pracownik banku, który ma ograniczone możliwości. Leasing w przypadku nietypowych maszyn przemysłowych wygląda też inaczej od leasingu typowego auta użytkowego dla firm, bo spore maszyny przemysłowe w sposób odmienny tracą na wartości, a popyt w ich przypadku też wygląda inaczej. Dlatego też sam kształt umowy musi to uwzględniać i to dość precyzyjnie, bo tu chodzi o zysk lub o jego brak.

Leasing czy zakup na raty?

Leasing to najlepszy sposób na kupno samochodu.

W ówczesnej rzeczywistości człowiek mierzy się z rozwojem technologii, rynku firm oraz motoryzacji. Niemal każdy posiada własny samochód osobowy. W dodatku, coraz więcej udogodnień przynosi aktywność przedsiębiorcza. Jednym z nich jest leasing, który z prawnego punktu widzenia jest umową cywilnoprawną. Powszechnie uważa się go za łatwo dostępny sposób na sfinansowanie (najczęściej) samochodu. Pomimo poprawności tego twierdzenia, nie oznacza to, że jest udzielany każdemu bez względu na sytuację finansową kandydata. Do podstawowych warunków, które należy spełniać, aby mieć szansę na skorzystanie z usługi firmy leasingowej należą:

 • prowadzenie działalności w okresie od minimum 3 miesięcy
 • brak złej historii płatniczej oraz kredytowej
 • możliwość kredytowa

Sprawdź więcej na temat leasingu w jednej z największych firm leasingowych – Millennium Leasing.

Na czym polega leasing samochodu?

Leasing jest współpracą o podłożu prawnym, zawartą pomiędzy osobą finansującą tę akcję, a osobą korzystającą z wypożyczenia. Operacja ta jest niemal identyczna jak kupno na raty czy wynajem długoterminowy. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Pomimo tego, że najczęściej to samochody są przedmiotami wspomnianej akcji, mogą to być również posiadłości, nieruchomości oraz inne pojazdy jeżdżące i maszyny. Głównymi korzyściami płynącymi z leasingu dla leasingobiorcy są przede wszystkim:

 • nieduży wkład własnych oszczędności
 • możliwość rozliczenia podatku VAT

Czym różni się leasing od wypożyczenia i zakupu ratalnego?

Tym, co odróżnia leasing od zakupu ratalnego jest fakt, że przez czas trwania umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania środków trwałych lub nieruchomości, nie będąc ich właścicielem. Natomiast od wynajmu czy abonamentu różni go opłata wstępna uiszczana przez osobę podejmującą umowę leasingową oraz wpływająca bezpośrednio na wartość miesięcznych rat. Dodatkowo, leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu umowy za ustaloną wcześniej cenę.

W zależności od regulaminu oraz wymogów firm leasingowych, może okazać się, że nawet pomimo braku spełnienia wymienionych wcześniej warunków możliwe będzie podjęcie leasingu samochodu. Takie działanie skierowane jest jednak w szczególności dla wiarygodnych podmiotów, prowadzących własną działalność przynajmniej 3 miesiące oraz bez skaz na historii kredytowej. Warto zaznaczyć, że możliwe jest ubieganie się również o leasing innych środków trwałych. Warto więc podjąć negocjacje bezpośrednie z przedstawicielem firmy zawierającej takie umowy.

Leasing dla twojej nowej firmy

Podatki i VAT

Jeśli chodzi o rozliczenie leasingu to zacznijmy od operacyjnego. W tym przypadku w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się raty leasingowe – zarówno część kapitałową jak i odsetkową oraz opłatę inicjalną. Podatek VAT doliczany jest do każdej raty, dzięki czemu nie ma ryzyka jednorazowej wysokiej opłaty, która mogłaby nie być na rękę właścicielowi firmy. Odliczyć można nawet sto procent raty leasing, jednak wtedy konieczne jest prowadzenie kilometrówki i potrafienie udowodnić, że każda trasa wykonana samochodem osobowym była na potrzeby firmy. Dlatego o wiele wygodniejsze, bezpieczniejsze i mniej problematyczne jest odliczanie pięćdziesięciu procent. To i tak korzyść dla przedsiębiorcy, a nie wiąże się z koniecznością prowadzenia kilometrówki itd. Jeśli chodzi o leasing finansowy to w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpiszemy odpisy amortyzacyjne oraz odsetki. Skąd ta różnica? Wynika ona z tego, że w leasingu operacyjnym firma leasingowa jest właścicielem finansowanego przedmiotu, a w finansowym w majątek firmy wpisuje go przedsiębiorca. Z tych też powodów w jednym przypadku istnieje wykup, a w finansowym w trakcie trwania umowy spłaca się całość i bez dodatkowych opłat auto przechodzi na własność firmy.

Ciekawe rozwiązania w leasingu operacyjnym

Chodzi tutaj o dwa możliwe rozwiązania – leasing niskiej raty oraz leasing raty wysokiej. Różnica jest oczywiście w wysokościach rat ale nie tylko. Inne będą okresy leasingowania oraz to czy wykup będzie wysoki, czy nie. Najważniejsze jednak jest to, że leasing niskiej raty bierze się wtedy, gdy chcemy jeździć autami nowymi i je cyklicznie zmieniać. Umowa na taki leasing trwa 2-3 lata i po tym czasie aut zdaje się do firmy leasingowej. Oczywiście nie tylko, czasami można zawrzeć umowę nową leasingu i dalej spłacać to auto, jednak po zsumowaniu wszystkiego nie będzie to tak atrakcyjne rozwiązanie. Leasing wysokiej raty z kolei bierze się wtedy, gdy po zakończeniu umowy chcemy móc wpisać finansowany dotychczas środek trwały w swój majątek i zrobić z nim, co tylko chcemy.

Leasingowanie samochodu do firmy

Firma wymaga mobilności

Nie ulega żadnej wątpliwości, że każde przedsiębiorstwo wymaga tego, by być mobilnym. Podróże do klientów, do potencjalnych klientów, do osób związanych z daną działalnością gospodarczą. Powoduje to, że przedsiębiorcy szukają sposobów na pozyskanie pojazdu do swojego przedsiębiorstwa bez konieczności wydawania olbrzymich pieniędzy za jednym razem, co mogłoby narazić firmę na utratę płynności finansowej. W grę wchodzi również kredyt, jednak to rozwiązanie z kolei niemożliwe do wzięcia dla osób, które dopiero co rozpoczęły działalność. Trzeba także pamiętać o tym, że kredyt wiąże się z ogromną ilością formalności oraz papierkowej roboty, co zajmuje wiele czasu, którego przedsiębiorcy najzwyczajniej w świecie nie mają. Dlatego też szukają oni alternatyw, które pozwolą im na szybkie otrzymanie niezbędnego samochodu oraz nie narażanie swojej firmy na utratę płynności finansowej. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest dobry leasing, który cechuje się minimalną ilością formalności oraz szybkością. Cały proces leasingowy może zostać wykonany w kilka dni, co jest niesamowitym wynikiem. Pozwala to szybko włączyć przedsiębiorcy auto w swoje codzienne firmowe sprawy.

Pozostałe zalety i wady

Jeśli chodzi o zalety to bez wątpienia szybkość jest jedną z nich. Kolejną olbrzymią zaletą jest fakt, że mamy możliwość poruszać się całkowicie nowym pojazdem. Z leasingowaniem wiążą się również zalety podatkowe, gdyż w koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisujemy nie tylko opłatę inicjalną, lecz także wszystkie raty leasingowe, co znacząco obniża podatek https://www.millennium-leasing.pl/dochodowy konieczny do zapłacenia. Podatek VAT płaci się od każdej raty leasingowej oddzielnie, dzięki czemu nie jest on obciążeniem finansowym dla przedsiębiorcy. Omawiając leasing operacyjny trzeba pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na wykup leasingowanego samochodu to będziemy musieli opłacić resztę kwoty do spłacenia pod względem wartości początkowej. Do wad z pewnością można zaliczyć fakt wykupu pełnego ubezpieczenia, co może przełożyć się na dość pokaźną kwotę, obniżoną jednak znacznie dzięki umowom partnerskim pomiędzy firmą leasingową a przedstawicielem ubezpieczeniowym. Tak, czy inaczej, leasingiem warto się zainteresować, gdyż to sprawdzone i dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców.

Pierwsze auto – weź leasing

Leasing – początki

Na wstępie musi zaświtać pomysł, przymus uzyskania sprzętu do swojej działalności. W prezentowanym artykule pochylimy się nad autami ponieważ jak miażdżąca liczba stu tysięcy zł. Z tego powodu też poszukuje się innych modeli finansowania. Jednym z nich będzie leasing pojazdu. Teraz będzie to najchętniej wybierana metoda uzyskiwania sprzętu do działalności. Innym wyjściem jest kredyt, natomiast będzie to rozwiązanie znacznie bardziej skomplikowane do uzyskania i wiążące się z o wiele rozleglejszą liczbą papierologii. Leasing będzie tak łatwy do otrzymania, gdyż w dobie wielkiej popularności spółki leasingowe pragną stwarzać najmniejsze możliwe wymagania, dzięki temu również właściciele firm, którzy posiadają własne działalności bardzo niewielki czas mogą liczyć na korzystne rozpatrzenie wniosku leasingowego – oczywiście nie w tak atrakcyjnych warunkach, jak ma to miejsce w sytuacji właścicieli przedsiębiorstw z wieloletnim stażem na rynku, mimo wszystko wciąż to idealne wyjście biorąc pod wzgląd fakt, że taki przedsiębiorca nie ma szans na uzyskanie kredytu.

Dokładna analiza leasingu

Tak naprawdę to najbardziej dobrym wyjściem jest przeanalizowanie dwóch rodzajów finansowania do własnego przedsiębiorstwa i stwierdzenie, która możliwość jest atrakcyjniejsza. Niekiedy ma szansę być to leasing finansowy, czasami operacyjny. Niefortunnie, mała ilość przedsiębiorców tak czyni. Należy powiedzieć, że leasing operacyjny będzie znacznie bardziej popularny oraz zawiera się na tę formę ponad siedemdziesiąt procent wszelkich umów finansowych. Pamiętajmy również, że porozumienie leasingowe jest długoterminowa stąd też niezmiernie ważna jest analiza rynku oraz zastanowienie się, czy przez najbliższe parę lat będzie się w stanie każdego miesiąca spłacać to zobowiązanie. Przed podpisaniem umowy niezbędne będzie zapoznanie się nie tylko z porozumieniem leasingowym lecz również z Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu, w jakiej zapisane są wszystkie istotne informacje.

Rozwiązania leasingowe dla biznesu

Poznaj lepiej leasing

Jest to umowa ustalana na papierze na mocy której spółka finansowa decyduje się na kupno klientowi posiadającemu przedsiębiorstwo i wydanie w użytkowanie zakupionego środka trwałego. Oczywiście, nie robi tego z prawego serca. Na mocy umowy przedsiębiorca, nazywany również leasingobiorcą jest zobligowany do respektowania każdych warunków umowy na leasing oraz OWUL-u, oznaczającego Ogólnych Warunków Umowy Leasingu. Bez dwóch zdań, w miejsce za opcję korzystania w firmie z finansowego środka trwałego, leasingobiorca opłaca cykliczne opłaty na leasing warszawa. Zakładając, że zgodzi się na szalenie rozchwytywane rozwiązanie leasingowe, a zatem leasing operacyjny, to także partię kapitałową raty, oraz odsetkową może dodać w koszty posiadania działalności gospodarczej. Tak też sytuacja ma się z opłatą wstępną, uiszczaną po przyjęciu porozumienia ma możliwość ona być równa od 0-30 procent kwoty sprzętu). Warto wspomnieć, że w takim sposobie finansowym podatek VAT spłacany będzie od pojedynczej raty finansowej, dzięki temu nie bywa on obciążeniem dla leasingobiorcy. Warto dodać, w rozmaitych wypadkach różny % VAT jest możliwość sobie odliczyć, co również jest na interes dla firmy.

Klient celem pojedynku leasingowego

Łatwo zauważyć, nawet nie analizując sprawy, a oglądając tylko spoty w TV, iż najróżniejsze spółki finansowe kuszą właścicieli firm coraz to bardziej korzystnymi ofertami jak na przykład leasing od stu dwóch procent, co przedstawia się niesamowicie dla szukającego leasingowania przedsiębiorcy. Warto zauważyć, nie wszyscy leasingobiorcy mogą mieć chrapkę na przedstawiane zasady – trzeba powiedzieć, iż ogromna więcej z nich takiej umowy nie otrzyma. Wpływa na to parę czynników, jak na przykład fakt, iż przedsiębiorstwo zostało dopiero stworzona. Jednak i tak sprawdzając leasing jak i kredyt dla nowych przedsiębiorstw, ten pierwszy wypada o wiele lepiej. To niespotykane, że także nowa działalność ma prawo uzyskać leasingowanie, jednak na kredyt nie ma szansy liczyć. Warto też napomknąć o finansowaniu niskich oraz wysokich rat. Niskiej raty przeznaczony jest dla właścicieli firm, którzy nie zamierzają wykupić leasingowanego sprzętu i chcą zwykle po 3-ech latach zwrócić go przedsiębiorstwu leasingowemu a także zawrzeć nową umowę leasingową, a dużej raty dla właścicieli firm, którzy zamierzają spłacić jak najwięcej a następnie odkupić przedmiot.

Kilka słów o zaletach i wadach leasingowania

Leasingowe finansowanie firmowych sprzętów

Na Pewno mnóstwo osób posiadających firmy myśli nad faktem, czy istnieje możliwość aby dostać niezbędne produkty do nowej firmy nie skutkują utratą całej gotówki. Jako przykład przeanalizujmy auto osobowe. Niemal wszystkie firmy wymagają auta, które pozwoli na podróżowanie do nabywców jak również dopełnić inne firmowe sprawy. Auto jednak do najtańszych zakupów nie należy. Na początek, nawet pojazd słabej klasy bywa kosztem ok. sześćdziesięciu tysięcy zł. Wielu właścicieli firm nie będzie w stanie zezwolić sobie na uiszczenie określonej kwoty i dlatego poszukują alternatywnych możliwości. Doskonałym, i bardzo obecnie rozchwytywanym rozwiązaniem będzie leasing. Wziąć go ma prawo praktycznie każdy klient . Dzięki ogromnemu wzrostowi renomy tego rozwiązania, przedsiębiorstwa leasingowe prześcigają się w co chwila to lepszych ofertach a także zdejmowaniu do min. wymagań, dzięki czemu nawet przedsiębiorstwo, które chwile wcześniej rozpoczęło działalność ma prawo z pozytywnym skutkiem wnioskować o pozyskanie umowy na leasing. Naturalnie, trzeba uwzględniać to, że postanowienia wybranej umowy nie mogą być tak dobre jak dla firmy, która na rynku funkcjonuje od dawna a także posiada stabilną pozycję. Pomimo tego jest to dobra oferta na leasing urządzeń wrocław, analizując fakt, iż z tak niewielkim stażem nie będzie możliwości na uzyskanie kredytowania.

Poznaj wady i zalety leasingu

Rozpocznijmy z kolei do określenia za a także przeciw ofert leasingu. Rozpocznijmy od zalet. Po pierwsze, decydując się na leasing operacyjny do kosztów posiadania przedsiębiorstwa zapisujemy całe raty finansowe wraz z wpłatą inicjalną. To daje okazję na duże zmniejszenie podatku dochodowego. Jeśli wspominamy o VAT to spłacany jest on od jednej raty oraz zależnie od procentu wykorzystywania przedmiotu w firmie można odliczyć inny %. Oczywistą zaletą będzie także fakt, iż przedmiot dostajemy po bardzo krótkim czasie- bywa tak, że cała sprawa finansowa zakończy się na przestrzeni tygodnia. Można zatem prawie od razu rozpocząć zarabiać przy wykorzystaniu nowego przedmiotu. Do minusów z pewnością ma się prawo wliczyć fakt, iż może pojawić się kilka dodatkowych faktur, jak na przykład przy leasingowaniu pojazdu do 3.5 tony w przypadku kontroli policji firma leasingowa ma konieczność udostępnić dane o przedsiębiorcy i za taką czynność wystawia fakturę.

Szybkie wyposażenie swojej firmy

Opcja leasingu

W ostatnich latach ogromnie popularne stało się finansowanie środków trwałych na mocy umów finansowych. To powoduje, że także świeża firma ma prawo cieszyć się całkowicie nowoczesnym przedmiotem, który zapewni jej prędki rozwój i na zwiększenie efektywności oraz jakości świadczonych usług. Naturalnie tak nowa działalność gospodarcza nie będzie w stanie pozyskać tak atrakcyjnych warunków jak działalność gospodarcza, która w ciągu paru ubiegłych lat pozyskała stabilną pozycję. Nie podlega powątpiewaniu, iż będzie to i tak bardzo atrakcyjne rozwiązanie (leasing łódź), gdyż na kredytowanie nowa działalność gospodarcza nie ma co liczyć. Bez wątpienia nie daje się nic za friko stąd również gdy dane przedsiębiorstwo podejmie decyzję na pobranie czegoś w leasing, będzie musiał liczyć się z koniecznością spełniania wszystkich obowiązków leasingowych a także do spłacania w określonym czasie opłat leasingowych. Musi co więcej brać pod uwagę to, iż w sytuacji opóźnienia z opłatami, naliczane są odsetki. Należy także wiedzieć, że w trakcie trwania porozumienia na leasing mogą pojawić się nieprzewidziane dopłaty, jak np. opłata za udostępnienie informacji leasingowych policji, w przypadku na przykład kontroli prędkości.

Forma leasingu

Wszyscy leasingobiorcy ma możliwość wybrania leasing operacyjny i finansowy. O pierwszym prawdopodobnie słyszeli wszyscy, gdyż to jego najmocniej się propaguje. Korzysta z niego masa ludzi, gdyż podpisuje się na to około 70 procent wszystkich porozumień leasingu – to bardzo dobry wynik. Skupmy się z kolei na nim. Na start, rozpocznijmy od tego co wpisuje się w koszty działalności. Będą to całe raty leasingowe, a zatem i część kapitałowa i odsetkowa, a także wpłata inicjalna, którą płaci się po podpisaniu umowy na określony przedmiot. Jeśli chodzi o VAT to leasing kapitałowy określany jest mianem usługi a więc opodatkowano go ustalonym dwudziesto trzy % podatkiem VAT. W zależności od tego, czy dany przedmiot w całości używa się w działalności, czy może także prywatnie istnieje możliwość różny procent odliczyć od podatku. W czasie porozumienia należy spłacić minimum czterdzieści % ceny startowej finansowanego sprzętu. Niespłaconą wartość stanowi wykup.